Tan-Ka

HISAKATANO-HIKARINODOKEKI-HARUNOHINI-SHIZUKOKORONEKU-HANANOCHIRURAMU van de dichter Ki no Tomonori (845-907AD). Verder naar de nieuwe site.